დაფინანსების ისტორია

დაფინანსების განაკვეთები არის პერიოდული გადახდები, რომლებიც განხორციელდება გრძელვადიან ან მოკლე ტრეიდერებთან, გამოითვლება მუდმივი კონტრაქტის ფასებსა და ადგილზე ფასებს შორის სხვაობის საფუძველზე.

თარიღი
კონტრაქტი
დაფინანსების განაკვეთი გამოითვლება
დაფინანსების განაკვეთი
ანგარიშსწორების ფასი