Warunki oferty „Nagrody od WhiteBIT”

 • Organizatorem Działalności jest Clear White Technologies Limited (nr rej. 2977669 nr 58, 2/F, Beverley, Commercial Center, 87-105).
 • Okres działalności: od 01.12.2021 do 30.11.2022 włącznie.
 • Akcja odbywa się na całym terytorium Ukrainy, z wyjątkiem terytorium Ukraińskiej kontrofensywy wojskowej, terytorium tymczasowo okupowanego i terytoriów, na których organy państwowe Ukrainy tymczasowo nie wykonują swoich uprawnień z powodu zbrojnej agresji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę.
 • Udział w ofercie nie jest hazardem, loterią ani konkursem; niniejsze Warunki nie stanowią publicznej gwarancji zdobycia nagrody.
 • Uczestnikami oferty są subskrybenci lifecell LLC, którzy zarejestrują się na stronie https://whitebit.com/ po raz pierwszy przy użyciu swojego numeru telefonu lifecell LLC, przejdą weryfikację tożsamości i uzupełnią saldo użytkownika na giełdzie https://whitebit.com/ w hrywnach za 200, 500 lub 1000 UAH, a także kupią Bitcoiny (BTC) za 200, 500 lub 1000 UAH w okresie od 01.12.2021 do 30.11.2022 włącznie.
 • Uczestnicy oferty mają możliwość wygrania jednej z nagród z puli nagród, obejmującej m.in.:
  • MacBook Pro M1 - 5 urządzeń;
  • iPhone 13 256 GB - 15 urządzeń;
  • Airpods 3 - 50 sztuk;
  • obrandowane koszulki WhiteBIT - 500 sztuk.
 • Na podstawie wyników oferty, w okresie od 01.09.2022 r. do 31.05.2023 r., Organizator sporządza listę Uczestników spełniających Warunki oferty oraz ogłasza datę, godzinę i miejsce losowania nagród za pośrednictwem portali społecznościowych, poczty elektronicznej oraz strony internetowej Organizatora https://whitebit.com/lifecell-promo, a także poprzez dodanie informacji na tej stronie. Zwycięzca zostanie wybrany losowo na podstawie wyników losowania na żywo na kanale YouTube „Ветерани космічних військ” („Weterani kosmicznych sił zbrojnych”) kanał YouTube.
 • Zwycięzcy zostaną poinformowani o wygranej za pośrednictwem adresu e-mail podanego podczas rejestracji na stronie internetowej https://whitebit.com/, w ciągu pierwszego dnia roboczego po wyłonieniu Zwycięzców. Pełna lista Zwycięzców zostanie opublikowana na blogu WhiteBIT.
 • Jeden Zwycięzca może wygrać tylko jedną Nagrodę. Prawo do udziału w Promocji mają osoby, które ukończyły 18 lat.
 • Organizator przekaże Nagrody nie później niż do dnia 31.05.2023 r. O szczegółach i miejscu dostawy Organizator poinformuje Zwycięzców telefonicznie.
 • W przypadku nieotrzymania Nagrody, jeśli Uczestnik miał do niej prawo lub w przypadku jakichkolwiek innych trudności, Zwycięzca powinien skontaktować się z obsługą online pod adresem https://whitebit.com/ lub za pośrednictwem support@whitebit.com nie później niż do dnia 01.06.2023 r. włącznie. Jeśli Zwycięzca nie zgłosi się do 01.06.2023 r., w tym w przypadku nie odbierze Nagrody, Zwycięzca straci prawo do jej otrzymania.
 • Zwycięzcy wyłonieni na podstawie wyników losowania nie mogą przenieść prawa do otrzymania Nagrody na osoby trzecie.
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za dodatkowe koszty Zwycięzcy związane z odbiorem Nagrody.
 • Nagrody są dostarczane Zwycięzcom przez Organizatora lub jego upoważnionych przedstawicieli. Nagroda ta obejmuje możliwość jej zakupu przez zwycięzcę za kwotę 1 UAH.
 • Wszystkie podatki związane z otrzymanymi Nagrodami są opłacane zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem Ukrainy.
 • Biorąc udział w Promocji, Uczestnik rozumie i zgadza się, że wszelkie dobrowolnie podane przez niego informacje, w tym dane osobowe Uczestnika, mogą być przetwarzane przez Organizatora lub zaangażowane przez niego osoby trzecie w celu przeprowadzenia Promocji, wykonania wszelkich niezbędnych czynności z nią związanych (w tym, ale nie wyłącznie, informowania o wynikach Promocji zarówno w reklamie, jak i w inny sposób), a także dalszego ewentualnego przekazywania Uczestnikowi informacji, w tym reklam, o następujących wydarzeniach/konkursach/aktywnościach/losowaniach organizowanych przez Organizatora. Akceptując wymogi niniejszego Regulaminu, Uczestnicy wyrażają tym samym zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych przez Organizatora i/lub inne osoby upoważnione przez Organizatora oraz potwierdzają pełne zrozumienie i niezbędną świadomość celów przetwarzania podanych informacji, a także w odniesieniu do polityki prywatności https://whitebit.com/privacy-policy.
 • Biorąc udział w Promocji, Uczestnicy potwierdzają zgodę na wykorzystanie ich nazwisk, imion i zdjęć w przypadku otrzymania Nagród w materiałach drukowanych, audio i wideo bez żadnego wynagrodzenia materialnego, a także zgodę na przestrzeganie innych warunków Promocji. Odbiorcy nagród potwierdzają zgodę na udzielanie wywiadów promocyjnych dotyczących udziału w Działaniu w mediach, w tym w radiu i telewizji, a także na fotografowanie w celu produkcji materiałów graficznych bez wynagrodzenia pieniężnego. Wszelkie wyłączne prawa własności intelektualnej do takich wywiadów i zdjęć będą należeć do Organizatora.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany warunków Promocji. W przypadku jakichkolwiek zmian, informacje o nich będą publikowane na stronie internetowej https://whitebit.com/. Organizator nie wchodzi w spory powstałe pomiędzy Uczestnikami Promocji dotyczące Nagród. W przypadku sytuacji pozwalających na niejednoznaczną interpretację niniejszego Regulaminu i/lub kwestii nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, ostateczną decyzję podejmuje Organizator Promocji zgodnie z wymogami obowiązującego ustawodawstwa Ukrainy. Jednocześnie decyzja Organizatora Promocji jest ostateczna i nie podlega odwołaniu. Organizator Promocji nie ponosi odpowiedzialności za działanie usług firm telekomunikacyjnych, komunikacji pocztowej, w tym poczty elektronicznej, za błędy pracowników jakichkolwiek przedsiębiorstw/instytucji/organizacji zapewniających wymianę informacji pomiędzy Uczestnikami Promocji a Organizatorem, ani za okoliczności, z powodu których przesyłki pocztowe nie dotarły, dotarły z opóźnieniem, zostały zagubione lub uszkodzone; lub w wyniku których Uczestnik Promocji nie otrzymał odpowiedniej Nagrody.