Piyasalar

İşlem çifti
Fiyat
Dinamik
Min
Maks
Hacim (USDT)
Piyasa
ASH / UAH
0.059996
0%
0
0
0.00
Al sat
ARV / USDT
0.00007357
0%
0
0
0.00
Al sat
MTO / USDT
0.02531
0%
0
0
0.00
Al sat
KLEE / DECL
0.00000012
0%
0
0
0.00
Al sat
EMPIRE / USDT
0.004199
0%
0
0
0.00
Al sat
CXRBN / USDT
0.27758
0%
0
0
0.00
Al sat
HOKK / USDT
0.00053646
0%
0
0
0.00
Al sat
CCAT / USDT
0.0008012
0%
0
0
0.00
Al sat
XDC / ETH
0.00000590
0%
0
0
0.00
Al sat
DNT / USDT
0.06027
0%
0
0
0.00
Al sat